Lovaglás
Vízisportok
Kapcsolat
Partnereink
Galéria
Videók
Köszhasznúság

 Email: info@viktoria-se.hu
 Telefon: +36 70 338 6919
 Cím: 2072 Zsámbék, Etyeki u. 13.

  Bemutatkozás    Terveink  Híreink

 
 

Viktória Sport (Közhasznú) Egyesület Alapszabálya

A Viktória Sport Egyesület alakuló közgyűlésén alapszabályát a következőkben állapítja meg:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.
Az Egyesület neve: Viktória Sport (Közhasznú) Egyesület
Székhelye: 2072 Zsámbék, Etyeki utca 13.
Működése kiterjed az ország egész területére.
Kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek adományaiból fedezi.

AZ EGYESÜLET CÉLJA

2.
2.1. Az Egyesület önkormányzati elven működő szakmai érdekvédelmi és érdekképviseleti társadalmi szervezet. Az Egyesület jogi személy.
2.2. Az Egyesület célja: Az Egyesület célja a tagjai sporttevékenységének elősegítése, a lovas-, vízi- és téli sportok népszerűsítése, a településen élő fiatalok bevonása a sporttevékenységbe, az utánpótlás nevelése.
Az Egyesület a Ksztv. törvényben meghatározott sport, természetvédelem, környezetvédelem, műemlékvédelem állatvédelem, egészségmegőrzés közhasznú tevékenységeket folytatja. 

Az egyesület feladatainak részletezése:

a) az egyesület tagjainak képviselete, tevékenységük szervezése.
b) versenyek, sportrendezvények szervezése
c) ifjúsági és felnőtt korosztály sportolásának elősegítése

2.2.1. A szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségének biztosítása szervezett lovas, vízi és téli sportolási lehetőségek útján, olyan módon, hogy az elősegítse és erősítse a testi-lelki egészséges életmód kialakítását és ennek elterjesztését; a természet és a környezet megismerését, szeretetét és védelmét; s közreműködjön az ezekhez szükséges feltételek biztosításában és fejlesztésében.
2.2.2. Az egyesület feladata, hogy 
a. Felkeltse a lovas, vízi és téli sportok iránti érdeklődést és igényt, növelje a bekapcsolódók számát és ösztönözzön annak rendszeres gyakorlására. 
b. Elősegítse a szabadidő kellemes és hasznos, testet-lelket regeneráló és felfrissítő eltöltését; sportszerű testedzésre és művelődésre egyaránt alkalmat adó programokkal, eseményekkel, általános tájékoztatással és tanácsadással. 
c. Táborozások és más utak szervezésével gazdagítsa a természet, a haza és más népek, országok megismerésének lehetőségeit; és ezáltal hozzájáruljon a hazaszeretet, a honismeret és a népek és ezek természetbarátai közötti barátság elmélyítéséhez. 
d. Ellássa tagjai társadalmi és szakmai érdekképviseletét. 
e. Gondoskodjék a lovas, vízi és téli sportok szakmai fejlesztéséről és ellássa, illetve elősegítse tagjai, az érdeklődők, az edzők képzését, továbbképzését. 
f. A célok minél sikeresebb megvalósítása érdekében - minél szélesebb körben és teljes körű nyilvánossággal tevékenykedve - propagálja, népszerűsítse a lovas, vízi és téli sportok eszméjét, céljait, intézményeit, rendezvényeit és más lehetőségeit; ismertesse annak helyzetét, gondjait és eredményeit. 
g. Szervezze és szélesítse az egyesületet segítő-támogató személyek és szervezetek körét. Szorgalmazza a lovas, vízi és teli sportokat segítő külső kedvezmények és támogatások, pályázatok fenntartását és kiterjesztését, együtt működve ebben az illetékes illetve érintett állami, önkormányzati és társadalmi szervekkel, valamint gazdálkodó szervezetekkel. 
h. Kialakítsa és karbantartsa, továbbfejlessze az egyesület saját kedvezményrendszerét, amely valamennyi tagra és az együttműködő kívülállókra is kiterjed (utazások, szállások, programok stb. költségei, információs és szervezési támogatás...) 
i. Működése és rendezvényei során támogassa a környezet-, a természet- és a műemlékvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket; szervező-nevelő és gyakorlati tevékenységgel járuljon hozzá az élő és élettelen természeti, kulturális értékek és örökség védelméhez; továbbá a természet- és környezetvédelmi feladatok gyakorlati ellátásához. 

2.2.3. Az egyesület tevékenységét a lovas díjugrató, kajak-kenu, vízitúrázó, sífutó formákban (szakágakban) fejti ki. Sporttevékenységei amatőr jellegűek.
2.2.4. Az egyesület szakmai céljainak megvalósítása érdekében - azokat, valamint saját működését nem veszélyeztetve - tevékenységi körében "non profit" jelleggel vállalkozási tevékenységeket folytathat.
Ezek elsősorban: 
- Az egyes szakágakban előadások, tanfolyamok, kiállítások, versenyek, vetélkedők és egyéb rendezvények szervezése és lebonyolítása. 
- Térképek, ismertetők, útikalauzok és egyéb kiadványok készítése, kiadás és terjesztése. 
- Propaganda- és reklámtevékenység. 
- Turistalétesítmények, lovardák (házak, istállók, díjugrató-pályák, útvonalak, útjelzések, tereptárgyak, emlékhelyek, oktató-bemutatóhelyek stb.) létesítése, fenntartása, védelme illetve karbantartása, felújítása.
2.3. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát országos hetilapban való közzététel útján biztosítja.

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE

3.
3.1. Az Egyesület tagja minden olyan természetes személy, aki az alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja, az alapszabályt aláírja és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére. 
3.2. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a magyar és külföldi magán- vagy jogi személy, aki adományaival segíti az Egyesület munkáját, de abban tagként nem kíván részt venni.
3.3 A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági viszony a tagfelvételi kérelem Elnökség általi elfogadásával jön létre. 

4.
4.1 Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával ill. jogutód nélküli megszűnésével, kilépésével (írásbeli kilépési nyilatkozat útján), kizárással, vagy ha az Egyesület megszűnik.
4.2 A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelen lévő, szavazati joggal rendelkező tagok legalább ¾-es szavazat-többségével az Egyesületből kizárhatja azt a tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi; így különösen, ha három hónapnál régebben lejárt esedékességű tagdíjat írásbeli felszólításra nem fizette be, illetőleg. Ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
4.3 A kilépést írásban kell közölni az Egyesület valamelyik tisztségviselőjével.
4.4 Az egyesület nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen szolgáltatásaiból. 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.
Az Egyesület minden tagja azonos szavazati joggal rendelkezik, és részt vehet az Egyesület működését érintő minden kérdésről rendelkezni jogosult közgyűlés döntéshozatalában. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja. Tisztségviselőül bármelyik tag megválasztható.

6.
Az Egyesület tagja köteles a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá köteles tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében: a közgyűlés által meghatározott konkrét programok végrehajtása érdekében.

AZ EGYESÜLET SZERVEI: KÖZGYŰLÉS ÉS TISZTSÉGVISELŐK

7.
7.1. Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés a tagok összessége, amely az Egyesületet érintő minden kérdésben dönthet. A közgyűlést az Elnökség hívja össze. A közgyűlésre minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a közgyűlés napja között legalább tizenöt nap időköznek kell lennie. Évente egyszer rendes közgyűlést kell tartani, és rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha a tagok egyharmada azt - a cél megjelölésével - igényli, vagy a tisztségviselők bármelyike azt szükségesnek tartja. A közgyűlés ülései nyilvánosak.
A Közgyűlés határozatképes, ha a tagok 50 % + 1 fő fele jelen van. Ha a közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes. A megismételt közgyűlést az eredeti - határozatképtelenség miatt elmaradt - közgyűlés időpontját követően 3 napon belüli időpontra kell összehívni, amely időpont az eredeti közgyűlés meghívójában is megjelölhető.

A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján:
• kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
• bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartozik a tisztségviselők, ügyintéző és képviselő szervek megválasztása és éves beszámolójának elfogadása, az alapszabály jóváhagyása és módosítása, az évi költségvetés megállapítása és az Egyesület más Egyesülettel való egyesülésének, illetőleg feloszlásának a kimondása. Az alapszabály módosításához, tag kizárásához és az Egyesület feloszlásának (egyesülés, megszűnés) kimondásához a tagok összessége háromnegyedének szavazata (minősített többség) szükséges. Egyebekben a Közgyűlés határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A közgyűlés a tisztségviselőket (vezetőket) nyílt szavazással választja meg
A Közgyűlés az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a jelenlevő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza. 
A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Ennek a módja regisztrált postai küldemény formájában történő közlés. 
Az Elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a határozatok könyvébe behelyezni. A határozatok könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének a tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye megállapítható legyen.
Az egyesület a közgyűlési határozatok nyilvánosságát országos hetilapban való közzététel útján biztosítja.

8. 
8.1. Az Egyesület képviselő szervei:
Az Egyesület képviseletét a Közgyűlés által választott 3 főből álló Elnökség látja el. Az Elnökség tagjai az ugyancsak közgyűlés által megválasztott elnök, elnökhelyettes és titkár.

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az egyesület elnöke az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
Az elnökség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A közgyűlés mind az Elnökség tagjait, mind a tisztségviselőket (képviselőket) 5 évre választja. A közgyűlés Ilyés Róbertet elnöknek, Bolla Zoltánt elnökhelyettesnek, Varga Andreát titkárnak megválasztotta.
Két közgyűlés közötti időben az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amely nem tartozik kizárólag a közgyűlés hatáskörében. Döntéseiről, intézkedéseiről a következő közgyűlésen az Elnökség köteles beszámolni.
Az Elnökség jogosult az Egyesületet terhelő kötelezettségek (szerződések) és illető jogok vállalásáról - a közgyűlés ill. tagok felé beszámolási és tájékoztatási kötelezettség mellett - dönteni.
Az Elnökség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes. Az Enökség szükséghez képest - de legalább évente négyszer - tart ülést, melyet az Elnök hív össze. Az Elnökség ülésére minden tagot a napirend közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és az ülés napja között legalább 8 nap időköznek kell lennie. Bármely az Elnökség döntésében érdekelt egyéb személyt, szervet az ülésre lehetőség szerint külön is meg kell hívni. Az Elnökség ülései nyilvánosak.
Az Elnökség ügyrendjét maga határozza meg. Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, kivéve azokat az eseteket, ahol jogszabály minősített többséget ír elő, szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt.
8.2. Az Elnök jogai és kötelességei:
– a Közgyűlést bármikor összehívhatja
– a tagság pénzéről a kezelőket elszámoltatja
– a kiadások számláit ellenőrzi
– megbízólevél kiadása pénzügyek intézéséhez
– harmadik személyekkel való szerződések megkötése
– a tagság észrevételeit mindenkor figyelembe kell venni, a Közgyűlés határozatainak megfelelően kell az intézkedéseket megtennie
– a tagságtól, illetve harmadik személyektől bármely címen befolyt összeg kezelését, illetve felhasználását ellenőriznie kell,
– az Egyesület tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenőrzése.
8.3. Az elnökhelyettes jogai és kötelességei:
– az elnök akadályoztatása esetén teljes hatáskörben helyettesítheti az elnököt,
– az elnök három hónapot meghaladó akadályoztatása esetén azonban a teljes hatáskörű helyettesítéshez a Közgyűlés hozzájárulása is szükséges.
8.4. A titkár (vagy külön választott pénztáros) jogai és kötelességei:
– az Egyesület pénzállományának kezelése,
– a számlák kezelése és nyilvántartása,
– a pénztárkönyv vezetése,
– mindennemű visszaélési lehetőség gyanúja esetén az elnök értesítése,
– a számlák hitelességének ellenőrzése.

9.
Mind a közgyűlés, mind az Elnökség minden lényeges döntését jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyvet aláírja az Elnökség jelenlévő minden tagja, közgyűlés esetén további erre kijelölt két tag.
A közgyűlés levezető elnök a közgyűlés által hozott határozatokat köteles haladéktalanul bejegyezni a határozatok könyvébe, a bejegyzést a jegyzőkönyvet hitelesítő egyik tag hitelesíti. A határozat csak ezt követően válik érvényessé. A határozatok könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének tartalma, időpontja, hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható legyen.
Az Elnök köteles mind a közgyűlés, mind az Elnökség által hozott döntések nyilvántartását naprakészen vezetni.

10.
Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a titkár kezeli.
Az Elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás állapítható meg.
Az Egyesület működése során keletkezett iratokba a betekintés lehetőségét az Egyesület elnöke biztosítja az érdeklődő részére munkanapokon előzetesen egyeztetett időpontban az Egyesület székhelyén, felügyelet mellett.

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE

11.
11.1 Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli a 11.2 pontban foglalt kivétellel.
11.2 Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi tag együttesen jogosult rendelkezni.

AZ EGYESÜLET VAGYONA, GAZDÁLKODÁSA

12.
12.1. A tagok által befizetett tagdíjak, valamint minden, a közös célt szolgáló befizetés az Egyesület vagyonát képezi. Az Egyesület vagyona oszthatatlan. Az Egyesületi tagság bármilyen módon történő megszűnése esetén a tagot az Egyesület vagyonából semmilyen térítés nem illeti meg.
Az egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azt nem veszélyeztetve végez. 
Az Egyesület a tagok által befizetett tagdíjakból a tagok önként vállalt egyéb juttatásaiból, illetőleg a külső támogatók által juttatott összegekkel gazdálkodik. Az Egyesület, gazdálkodása során nyereségre nem törekszik. Az Egyesület a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja. 
A tagsági díjakat az Egyesület elsősorban - fenntartási,- ügyviteli költségek, valamint az Egyesületet terhelő járadékok és adók megfizetésére használja fel.
12.2. Az egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok azonban csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig.
Az egyesület megszűnése esetén vagyonáról az alapszabály vagy a közgyűlés rendelkezik. Ha a vagyon hovafordításáról ezek nem rendelkeznek, továbbá ha az egyesület feloszlatással szűnik meg vagy a felügyelő szerv ennek megszűnését állapítja meg, vagyona a hitelezők kielégítése után állami tulajdonba kerül, és azt közérdekű célra kell fordítani.
12.3. Az Egyesület működéséről a külön jogszabályok előírásai szerinti üzleti könyveket kell vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az egyesület gazdálkodásáról a közgyűlés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást készít.
12.4. Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében támogatókat keres, az elfogadott támogatást a lehető leghatékonyabban és legrövidebb időn belül az elérni kívánt cél támogatására, elősegítésére fordítja, az esetleges maradvány összegeket hasonló célok támogatására fordítja, rendezvényeket tart, melyek bevételeit a rendezvény céljában meghatározott körben használja fel.
12.5. Amennyiben az egyesület éves bevétele meghaladja az 5.000.000,- Ft-ot (ötmillió forintot), az egyesület köteles a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozására.
12.6 Az egyesület minden évben köteles közhasznú jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentést az egyesület legkésőbb a tárgyévet követő év június 30-ig hozza nyilvánosságra, országos hetilapban való közzététel útján.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

13.
Az Egyesület bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.

14.
Nem lehet az egyesület könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

15.
Az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában nem támogat, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állított és nem támogatott a választásokon, és a továbbiakban sem fog.

16.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt Ptk. és az egyesülésekről szóló 1989. évi II. tv. rendelkezései, másrészt a később meghozandó közgyűlési határozatok az irányadók.
Ezt az alapszabályt az Egyesület 2008. év […] napján összehívott közgyűlésen fogadta el.
Kelt, Budakeszi, 2008. […]


 

© 2011 Viktória SE | E-mail: info@viktoria-se.hu